Close
Ta witryna wykorzystuje pliki cookie, dowiedz się więcej.
Warsztat Bus

Polityka Prywatności i Polityka Ochrony Danych Osobowych

A A A Pdf Print16x16 Mail16x16
 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Wołowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000212144.
 2. Administrator danych jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
 3. Klient może wyrazić zgodę na przesyłanie przez administratora informacji handlowych i marketingowych. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być w każdym czasie odwołane.
 4. Podane dane osobowe będą wykorzystywane w celach:
 1. zawarcia i wykonania zawartych umów, w tym zapewnienia poprawnej jakości ich wykonania (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
 2. wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur, udzielania odpowiedzi na reklamacje, wystawiania biletów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
 3.  dochodzenia roszczeń wynikających z umów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 4. marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
 5. marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 1. Podane dane będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 6), tj.:
 1. w przypadku przetwarzania danych w związku wykonywaniem umowy będzie to czas trwania umowy;
 2. w przypadku przetwarzania danych w związku z wykonywaniem ciążących obowiązków prawnych będzie to  czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie danych;
 3. w przypadku przetwarzania danych w związku z dochodzeniem roszczeń będzie to czas po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy;
 4. w przypadku przetwarzania danych w związku z marketingiem usług własnych w czasie trwania umowy będzie to czas trwania umowy;
 5. w przypadku przetwarzania danych w sytuacji wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w celach marketingowych będzie to czas do momentu wycofania zgody.
 1. Klient ma prawo złożyć wniosek:
  1. dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
  2. o sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
  3. o  przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
  4. o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
 2. Niezależnie od uprawnień wskazanych w pkt 8), Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych, jeżeli podstawą ich przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
 3. Dane klientów mogą być przekazywane, oprócz osób upoważnionych przez administratora, również innym podmiotom, w tym przetwarzającym dane w imieniu administratora, takim jak wykonujące na zamówienie administratora działania zarówno merytoryczne jak i techniczne oraz innym administratorom.
 4. Dane klientów mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.


Ostatnia aktualizacja: maj 2018