ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH
Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Wołowie Spółka z ograniczona odpowiedzialnością z siedzibą przy ulicy Ścinawskiej 24,56-100 Wołów Administrator danych jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO.
     CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podane przez Państwa dane osobowe będą wykorzystywane w następujących celach:

  1. zawarcia i wykonania umów, w tym zapewnienia poprawnej jakości ich wykonania (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  2.  wykonania ciążących na administratorze obowiązków prawnych, np. wystawiania i przechowywania faktur czy udzielania odpowiedzi na reklamacje, wystawiania biletów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
  3.  dochodzenia roszczeń wynikających z umów (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  4.  marketingu usług własnych w trakcie trwania umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  5. marketingowych, w przypadku wyrażenia przez Państwa zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”                OKRES WYKORZYSTYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane będą wykorzystywane przez okres niezbędny do realizacji opisanych powyżej celów:

  1. w przypadku przetwarzania danych w związku wykonywaniem umowy będzie to czas trwania umowy;
  2. w przypadku przetwarzania danych w związku z wykonywaniem ciążących obowiązków prawnych będzie to  czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie danych;
  3. w przypadku przetwarzania danych w związku z dochodzeniem roszczeń będzie to czas po którym przedawniają się roszczenia wynikające z umowy;
  4. w przypadku przetwarzania danych w związku z marketingiem usług własnych w czasie trwania umowy będzie to czas trwania umowy;
  5. w przypadku przetwarzania danych w sytuacji wyrażenia zgody na wykorzystanie danych w celach marketingowych będzie to czas do momentu wycofania zgody. Udzielona zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być wycofana w każdym czasie.

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE SĄ PRZETWARZANE
Mają Państwo prawo złożyć wniosek:
- o  dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
- o sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
- o  przeniesienie danych, w przypadkach określonych w RODO,
- o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.
Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych, jeśli podstawą prawną wykorzystywania danych jest prawnie uzasadniony interes. Po przyjęciu wniosku w tej sprawie administrator jest zobowiązany do zaprzestania przetwarzania danych w tym celu.
PODMIOTY, KTÓRYM PRZEKAZYWANE SĄ PAŃSTWA DANE
Państwa dane mogą być przekazywane, oprócz osób upoważnionych przez administratora, innym podmiotom, w tym:
- podmiotom przetwarzającym je w imieniu administratora np. podmiotom wykonującym na zamówienie administratora działania zarówno merytoryczne, jak i techniczne,
-  innym administratorom, np. podmiotom dokonującym kontroli biletowej lub drogowej  bądź innym przewoźnikom,
Państwa dane mogą być również przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (do krajów innych niż kraje Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Liechtenstein), pod warunkiem spełnienia warunków określonych w rozdziale V RODO.
KONTAKT W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Mogą się Państwo skontaktować z administratorem w następujący sposób:

- tradycyjnie pod adresem: 56-100 Wołów, ulica Ścinawska 24

- telefonicznie pod numerem 071 380 94 30

- e-mailowo pod adresem pkswolow@pkswolow.pl